บทเรียนออนไลน์ ระดับประถมศึกษา

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

QR CODE ครั้งที่ 1 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

 

ครั้งที่ 2 วิชาสังคมศึกษา : ภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย

QR CODE ครั้งที่ 2

 ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
       

 

ครั้งที่ 3 วิชาสังคมศึกษา : ประวัติศาสตร์ชาติไทย   

QR CODE ครั้งที่ 3  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 4 วิชาสังคมศึกษา : ประวัติศาสตร์ชาติไทย   

 
QR CODE ครั้งที่ 4  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 5 วิชาสังคมศึกษา : เศรษฐศาสตร์             

 
QR CODE ครั้งที่ 5  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 6 วิชาสังคมศึกษา : การเมืองการปกครองไทย

 
QR CODE ครั้งที่ 6  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 7 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง : ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

 
QR CODE ครั้งที่ 7  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 8 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง : ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 

 
QR CODE ครั้งที่ 8  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 9 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง : หน้าที่พลเมือง      

 
QR CODE ครั้งที่ 9  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 10 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง : หน้าที่พลเมือง      

 
QR CODE ครั้งที่ 10  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 11 วิชาพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม   : พัฒนาตนเอง       

 
QR CODE ครั้งที่ 11  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 12 วิชาพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม   : พัฒนาตนเอง

 
QR CODE ครั้งที่ 12  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 13 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน : การทักทาย และการตอบรับการทักทาย (Greeting)

 
QR CODE ครั้งที่ 13  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 14 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน : การแนะนำตนเอง และการแนะนำผู้อื่น(Introducing)   

 
QR CODE ครั้งที่ 14  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 15 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน : การกล่าวลา และการตอบรับการกล่าวลา(Leave Taking)

 
QR CODE ครั้งที่ 15  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 16 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน : จำนวนนับและลำดับที่

 
QR CODE ครั้งที่ 16  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 17 วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน : การขอร้อง การออกคำสั่ง และการขอโทษ     

 
QR CODE ครั้งที่ 17  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 18 วิชาประชาธิปไตยในชุมชน : ประชาธิปไตยในชุมชน

 
QR CODE ครั้งที่ 18  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 19 วิชาประชาธิปไตยในชุมชน : ประชาธิปไตยในชุมชน

 
QR CODE ครั้งที่ 19  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์