บทเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ กพช.

ครั้งที่ 2 วิชาสังคมศึกษา เรื่อง ภูมิศาสตร์ทางกายภาพทวีปเอเชีย

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 3 วิชาสังคมศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ภูมิศาสตร์ทางกายภาพทวีปเอเชีย

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 4 วิชาสังคมศึกษา เรื่อง ภูมิศาสตร์ทางกายภาพทวีปเอเชีย

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 5 วิชาสังคมศึกษา เรื่อง ประวัติศาสตร์ทวีปเอเชีย

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 6 วิชาสังคมศึกษา เรื่อง การเมืองการปกครอง 

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 7 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่อง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 8 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่อง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 9 วิชา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 10 วิชา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่อง หลักสิทธิมนุษยชน

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 11 วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน  สังคม เรื่อง การพัฒนาตนเอง ครอบครัว  ชุมชน  สังคม

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 12 วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน  สังคม เรื่อง  แนวทางการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 13 วิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เรื่อง การโต้ตอบโทรศัพท์

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 14 วิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เรื่อง การพูดแสดงความคิดรูปแบบต่าง ๆ

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 15 วิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เรื่อง ประโยคต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ (Different Types of English Sentences)

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 16 วิชา ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เรื่อง ประโยคความรวม (Compound  Sentence)

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ครั้งที่ 17 วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 18 วิชา   ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนแห่งการเรียนรู้

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 19 วิชา   ชุมชนแห่งการเรียนรู้  เรื่อง ชุมชนแห่งการเรียนรู้

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์