บทเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

ครั้งที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

                                                        ครั้งที่ 4 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม เรื่อง Culture Differences , News & News Headline

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 5 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม เรื่อง โครงสร้าง Conditional Sentence (If-clause) , โครงสร้าง Imperative

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 6 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม 

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

                                 ครั้งที่ 7 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

                                   ครั้งที่ 8 วิชาสังคมศึกษา 

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 9 วิชาสังคมศึกษา

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 10 วิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐศาสตร์, การเมืองการปกครอง

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 11 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่อง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 12 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่อง หน้าที่พลเมือง

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 13 วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม รหัสวิชา เรื่อง การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 14 วิชาการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 15 วิชาการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 16 วิชาการทำปุ๋ยชีวภาพ  เรื่อง การทำปุ๋ยชีวภาพ   

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 17 วิชาการทำปุ๋ยชีวภาพ เรื่อง ปุ๋ยชีวภาพ    

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 18 วิชาการทำปุ๋ยชีวภาพ เรื่อง น้ำหมักจุลินทรีย์

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 19 วิชาการทำปุ๋ยชีวภาพ เรื่อง การบริหารจัดการด้านการตลาด  

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์