บทเรียนออนไลน์ ระดับประถมศึกษา

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

QR CODE ครั้งที่ 1 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

 

ครั้งที่ 2 วิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ : การงานอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 2

 ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 3 วิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ : การงานอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 3  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 4 วิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ : ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ การตัดสินใจเข้าสู่อาชีพ  

 
QR CODE ครั้งที่ 4  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 5 วิชาทักษะการประกอบอาชีพ : ทักษะในการเข้าสู่อาชีพ           

 
QR CODE ครั้งที่ 5  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 6 วิชาทักษะการประกอบอาชีพ : การทำแผนธุรกิจ เพื่อการเข้าสู่อาชีพ

 
QR CODE ครั้งที่ 6  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 7 วิชาทักษะการประกอบอาชีพ : การจัดการการผลิต หรือการบริการ

 
QR CODE ครั้งที่ 7  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 8 วิชาทักษะการประกอบอาชีพ : การจัดการการตลาด

 
QR CODE ครั้งที่ 8  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 9 วิชาทักษะการประกอบอาชีพ : การขับเคลื่อนสร้างธุรกิจ เพื่อเข้าสู่อาชีพ    

 
QR CODE ครั้งที่ 9  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 10 วิชาทักษะการประกอบอาชีพ : โครงการเข้าสู่อาชีพ   

 
QR CODE ครั้งที่ 10  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 11 วิชาพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน   : การจัดทำแผนการผลิตหรือการบริการ  

 
QR CODE ครั้งที่ 11  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 12 วิชาพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน   : การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก

 
QR CODE ครั้งที่ 12  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 13  วิชาพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน : โครงการพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน

 
QR CODE ครั้งที่ 13  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 14 วิชาพระพุทธศาสนา : ประวัติความเป็นมาสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา

 
QR CODE ครั้งที่ 14  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 15 วิชาพระพุทธศาสนา : หลักธรรมคำสอนที่เกิดขึ้นในสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา

 
QR CODE ครั้งที่ 15  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 16 วิชาพระพุทธศาสนา : หลักธรรมคำสอนทางศาสนาของบุคคลสำคัญทางศาสนา

 
QR CODE ครั้งที่ 16  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 17 วิชาพระพุทธศาสนา : ประวัติพุทธสาวกสาวิกาที่สำคัญในพระพุทธศาสนา 

 
QR CODE ครั้งที่ 17  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 18 วิชาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน : แหล่งเรียนรู้ในชุมชนใกล้ตัว

 
QR CODE ครั้งที่ 18  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 19  วิชาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน : แหล่งเรียนรู้ใสชุมชน/ใหล้ตัว

 
QR CODE ครั้งที่ 19  ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์