ประวัติ กศน.ตำบลกันตวจระมวล

          ประวัติความเป็นมาของ  กศน.ตำบล

          กศน.ตำบลกันตวจระมวล  เดิมชื่อศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลกันตวจระมวล  (ศรช.ตำบลกันตวจระมวล)  ตั้งอยู่ที่ วัดกันทราราม  หมู่ที่  ๑  ตำบลกันตวจระมวล  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  ซึ่งหลวงพ่อในคณะนั้นได้มอบอาคารให้ในการใช้เป็นสถานที่ในการเรียนการสอน  ต่อมาเมื่อปี  พ.ศ.๒๕๕๒  สำนักงาน  กศน.  ได้มีนโบายให้จัดตั้ง กศน.ตำบล  ขึ้น  ทาง  กศน.อำเภอปราสาทจึงได้เชิญคณะกรรมการ  ศรช.ตำบลกันตวจระมวลและผู้บริหารของ  กศน.อำเภอปราสาท  ร่วมประชุมปรึกษาหารือในการจัดตั้งศูนย์  กศน.ตำบล  โดยในมติที่ประชุมได้เลือกคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  และลงมติใช้วัดบ้านทำนบ  หมู่ที่  ๔  ตำบลกันตวจระมวล  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  ในการจัดตั้งศูนย์  กศน.ตำบล  ได้ทำการเปิดศูนย์  กศน.ตำบลกันตวจระมวล  ในวันที่  ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๓  และได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนจนจึงปัจจุบัน

1. ที่ตั้งและอาณาเขต

          1.1 เนื้อที่

          กศน.ตำบลกันตวจระมวล  ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดบ้านทำนบ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดสุรินทร์    ตั้งอยู่ที่ -  บ้านทำนบ  หมู่ที่  ๔  เทศบาลตำบลกันตวจระมวล  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์   ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดสุรินทร์โดยทางรถยนต์ประมาณ  ๔๖  กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ประมาณ  ๔๗๐  กิโลเมตร  การเดินทางระหว่างเทศบาลตำบลกันตวจระมวลกับตัวจังหวัดสามารถทำได้สะดวกโดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข ๒๔

        1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

          สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของเทศบาลตำบลกันตวจระมวล  มีลักษณะดินจะเป็นดินร่วนปนทราย  พื้นที่ประมาณร้อยละ ๘๐ ใช้ประกอบการเกษตร ทำนา โดยมีแหล่งน้ำธรรมชาติเส้นสำคัญไหลผ่าน คือ ห้วยจะแกซีเปรื๊อดและห้วยระกา

                        สภาพอุณหภูมิ  โดยทั่วไปตลอดปี  มี  3  ฤดู

- ฤดูร้อน  อยู่ในช่วงเดือน  มีนาคม – เมษายน  อากาศร้อนอบอ้าวแห้งแล้ง  อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 31.75  องศาเซลเซียล

- ฤดูฝน  อยู่ในช่วง  เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม  อากาศอบอุ่น  ฝนตกทั่วไป  บางปีอาจเกิดฝนทิ้งช่วง  อุณหภูมิ  โดยเฉลี่ย  28.6  องศาเซลเซียล

- ฤดูหนาว  อยู่ในช่วง  เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์  อากาศหนาวเย็นแห้งแล้ง  ลมพัดแรงอุณหภูมิโดยเฉลี่ย  25.7  องศาเซลเซียล

          ที่ตั้ง/ลักษณะภูมิประเทศ/ทรัพยากรของตำบล

กศน.ตำบลกันตวจระมวล  ตั้งอยู่ภายในเขตพื้นที่บริเวณวัดบ้านทำนบ  มีพื้นที่ทั้งหมด  ๓๗,๖๗๒ ไร่  หรือประมาณ  ๓๗  ตารางกิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้คือ

ทิศเหนือ          ติดต่อกับพื้นที่ตำบลโคกยาง  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ทิศใต้             ติดต่อกับพื้นที่โคกตะเคียน  อำเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับพื้นที่ตำบลบ้านไทร  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับพื้นที่ตำบลตาเบา  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

6.  ข้อมูลด้านการศึกษา  

          6.1.1 การศึกษาในระบบโรงเรียน

มีโรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  2  แห่ง  ประกอบด้วย

1. โรงเรียนบ้านทำนบ 

2. โรงเรียนกันทราราม (นุ่นศึกษาคาร)

มีโรงเรียนมัธยมศึกษา  จำนวน  1  แห่ง  ประกอบด้วย

1. โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 

          6.1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  1  ศูนย์  ประกอบด้วย

1. โรงเรียนอนุบาลกันตวจระมวล  

          6.2  การศึกษานอกระบบโรงเรียน

1. การศึกษานอกโรงเรียนขั้นพื้นฐาน  กศน.ตำบล  จำนวน  1 แห่ง  

   1.1 ระดับประถมศึกษา  จำนวน  1  คน

   1.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน  38  คน

   1.3  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน  24  คน

รวมทั้งหมด  63  คน

โครงสร้างหลักสูตร

คณะกรรมการ  กศน.ตำบลกันตวจระมวล

 

ที่

 

ชื่อ - สกุล

 

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง คณะกรรมการ กศน.ตำบล

1

นายบุญนาค  สืบสันต์

กำนัน

ประธานกรรมการ

2

นางมนัญชยา  เป็นตามวา

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2

กรรมการ

3

นายทวีศักดิ์  แรงจบ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3

กรรมการ

4

นายประเสริฐ  มั่นใจ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4

กรรมการ

5

นายวิสิทธิ์ ศรีน้อย

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5

กรรมการ

6

นายระบิน  สัญจรดี

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6

กรรมการ

7

นายจีรพัฒน์  ส่องาม 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7

กรรมการ

8

นายฤกษ์​ชัย​  ดีอ้อม

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8

กรรมการ

9

นายพัฒนพงศ์  เสาว์ใหญ่

ครู  กศน.ตำบล

กรรมการและเลขานุการ

องค์กรนักศึกษา  กศน.ตำบลกันตวจระมวล

 

ที่

 

ชื่อ - สกุล

 

ตำแหน่ง

 

หมายเหตุ

1

นายบรรจง  แววเพชร

ประธานกรรมการ

 

2

นางลำพูน  แววเพชร

กรรมการ

 

3

นางสาวชัชฎาภรณ์  ชาติเหิม

กรรมการ

 

4

นางอังคนา  ทองอ่อน

กรรมการ

 

5

นางสาวสายรุ้ง  เขียนดี

กรรมการ

 

6

นายศิริชัย  ดีอ้อม

กรรมการ

 

7

นางวรารัตน์  กิ่งแก้ว

กรรมการ

 

8

นายปกรณ์  ทองเกร็ด

กรรมการ

 

9

นายพัฒนพงศ์  เสาว์ใหญ่

กรรมการและเลขานุการ

 

 

แผนที่ กศน.ตำบลกันตวจระมวล

 
   
แหล่งเรียนรู้ในตำบลที่นำมาใช้ประโยชน์  เพื่อการจัดการศึกษา    ได้แก่

          ๑. ประเภทบุคคล  ได้แก่

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ความถนัดด้านอาชีพ

ที่อยู่

ประสบการณ์

นายอนันต์  โชติสิรินันท์

สาธารณสุข

รพ.สต.กันตวจระมวล

 

นายเฉลียว  ส่องาม

เกษตร/พลังงาน

ม.7 ต.กันตวจระมวล

 

นายเกียรติศักดิ์  ซื่อสัตย์

ด้านเข้าทรง

ม.3 ต.กันตวจระมวล

 

4

นางหอม  ซื่อสัตย์

ทอผ้าไหม

ม.7 ต.กันตวจระมวล

 

5

นางสาวพัชรี  สายวงษ์

พัฒนาชุมชน

ทต.กันตวจระมวล

 

7

นายเฉลิมพร  แรงจบ

เพาะเห็ด

ม.7 ต.กันตวจระมวล

 

๒. ประเภทสถานที่   ได้แก่

 

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

แหล่งเรียนรู้ด้าน

ที่ตั้ง

อำเภอ/จังหวัด

1

วัดกันทราราม

พระพุทธศาสนา

หมู่  1  บ้านกันตวจระมวล

ปราสาท/สุรินทร์

2

วัดบ้านทำนบ

พระพุทธศาสนา

หมู่  4  บ้านทำนบ

ปราสาท/สุรินทร์

3

สำนักสงฆ์บ้านตาแจ๊ต

พระพุทธศาสนา

หมู่  5  บ้านตาแจ๊ต

ปราสาท/สุรินทร์

4

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกันตวจระมวล

สาธารณสุข

หมู่  2  บ้านสระ

ปราสาท/สุรินทร์

          ๓. แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ  ได้แก่

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

แหล่งเรียนรู้ด้าน

ที่ตั้ง

อำเภอ/จังหวัด

1

ห้วยจะแกซีเปรื๊อด

ป่าชุมชน

หมู่  7  บ้านโสน

ปราสาท/สุรินทร์

2

ห้วยระกา

ป่าชุมชน

หมู่  7  บ้านโสน

ปราสาท/สุรินทร์

         4. ภาคีเครือข่าย  ได้แก่  

ลำดับที่

ชื่อหน่วยงาน

หมายเหตุ

1

เทศบาลตำบลดันตวจระมวล

 

2

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกันตวจระมวล

 

3

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา

 

4

วัดบ้านทำนบ

 

5

วัดกันทราราม

 

บุคลากร  กศน.ตำบลกันตวจระมวล

นายพัฒนพงศ์  เสาว์ใหญ่

ตำแหน่ง  ครู  กศน.ตำบล