โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  กศน.อำเภอปราสาท  ภาคเรียนที่  ๒/๒๕๖3 (หลักสูตร Digital Literacy 9 module) วันที่  12 - 13  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖3  ณ  บ้านตาแจ๊ต  หมู่ที่  ๕  ตำบลกันตวจระมวล  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน

2.เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ  

- ประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอปราสาท

- ตำบลกันตวจระมวลจำนวน15 คน

เชิงคุณภาพ   

                  - ประชาชน และผู้สนใจ มีความรู้ความเข้าใจ หลักสูตร Digital literacy 9 module สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้