โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กศน.อำเภอปราสาท ภาคเรียนที่1/2563 วันที่  ๙-๑๐  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  สถานที่จัด  ณ  บ้านตาแจ๊ต  หมู่ที่  ๕  ตำบลกันตวจระมวล  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

 วัตถุประสงค์

๑.เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการค้าออนไลน์

2.เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์