โครงการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิชาภาษาไทย กศน.อำเภอปราสาท  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563  วันที่  ๒๕-๒๖  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๓  สถานที่จัด  ณ  กศน.ตำบลกันตวจระมวล  หมู่ที่  ๑  ตำบลกันตวจระมวล  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อปรับพื้นฐานนักศึกษา วิชาภาษาไทย

2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิชาภาษาไทย