โครงการจิตอาสา กศน. เราทำดีด้วยใจ สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอปราสาท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563