โครงการฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ กศน.อำเภอปราสาท ไตรมาสที่ 3 – 4  ประจำปี 2563 วันที่ 18,19,25,26 กรกฎาคม 2563