โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ กศน.อำเภอปราสาท  ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ 2563 ในวันที่  ๑๘ - ๒๗  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ สถานที่จัด  ณ  บ้านตาแก้ว  หมู่ที่ ๓  ตำบลกันตวจระมวล  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์