โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ หลักสูตร ๖ ชั่วโมง)  ไตรมาส  ๑ – ๒  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วันที่ 20-21 มกราคม 2564 ณ บ้านถนนชัย ม.8 ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์