ประชาสัมพันธ์สอบ N-net ในวันที่ 7 มีนาคม 2564 ณ รร.ปวค.