ขอให้นักศึกษา กศน.ตำบลกันตวจระมวล มาสอบปลายในวันที่ 3-4 เดือนเมษายน 2564