ขอให้นักศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ กศน.ตำบลกันตวจระมวล